หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

คําอธิบายรายวิชา  

หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู  (60 ชั่วโมง)

ความสําคัญของภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือสื่อสาร การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อความหมายในงานหน้าที่ครู โดยการรวบรวมความรู้ ความคิดจากการฟัง การอ่านและการแสดงออกด้วยการพูดและการเขียน ทั้งใน ลักษณะของการสื่อความหมายแบบเผชิญหน้าและแบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์